www.xsp.ru
    Internacia Asocio por PSIKA VIVSAVO - xsp.ru/psimattern/ PSIKA VIVSAVO Ni donas ne malpli ol ni promesas Русский English 
Добавить в избранное
NOVAJOJ
SCIENCO
NARKOTIKOJ
KONSILOJ
HELPO
KREECAJ LIGOJ
GVIDILO
PUBLIKIGOJ
GLOSARO
Предложения
FAQ
OPINIOJ
AUTORO
MANIFESTO
FP
     La aŭtora ANTICIPVORTO

    La nuntempa materiismo (NM) respondas al la demando, KIO estas penso, tre certe kaj unusence: ĝi estas producto de cerbo, unu el ĝiaj funkcioj. Ĵuste tie ĝi ekestiĝas kaj tie restas, almenaŭ ĝis kiam ĝi estus formulita kaj (poste) dirita, fiksita (formigita, skribita ktp), kiam ĝi estus transdukita per materiaj rimedoj al iu alia cerbo, kiu ankaŭ estas materia objecto. Dume, NM limitas la nocion materia realo per nur la fisikan.
Современный материализм (СМ) отвечает на вопрос о том, ЧТО такое мысль, уверенно и однозначно: это порождение мозга, одна из его функций. В нём мысль возникает, в нём и остается. До тех пор, по крайней мере, пока она не сформулирована и (после этого) не высказана, не зафиксирована (изображена, записана) - пока не передана материальными средствами в другой мозг, который тоже является материальным объектом. При этом понятие материальной реальности для СМ ограничивается/совпадает с понятием реальности физической.
    NM restigas penson ekstere materio. Por NM, por filozofio la "materio" estas io kaj nur io reala (ekzistanta), kies ekzisto ne dependas de materiista (filozofa, esplorista, observanta) arbitro. Sed "penso" estas por NM-a adepto io arbitra.
СМ оставляет мысль вне материи. Для СМ, для философии материя - это то и только то (нечто), реальность чего (существование, бытие, наличие, не-отсутствие) не зависит от произвола материалиста (философа, исследователя, наблюдателя). А мысль для адепта СМ - это нечто произвольное.
    Tamen, ex se tio pravus, do nur pri lia (la materiista) propra penso. Alies ajn penso ne dependas de iu ajn materiista arbitro same precize, kiel ankay la alies fisika korpo. Tio signifas ke penso ankay estas io materia. Sed xar penso (tia speco de materio) estas ne fizika lay qia naturo, ne estas parto/ero de fizika realo (de fizikumo - la termino estas la aytora), do oni devas neeviteble agnoski penson kiel parto/ero de metafizika realo (de metafizikumo).
Однако, если это и справедливо, то лишь в отношении его (адепта СМ) собственной мысли. Что же касается мысли другого человека, то она не зависит от его произвола в той же мере, как и физическое тело этого "другого человека". Значит, и мысль - тоже материальна. Её реальность не уступает реальности физического тела. А поскольку она (эта форма/разновидность материи) не физична, не является частью физической реальности (физикума - термин авторский), необходимо признать её реальностью метафизической (метафизикумом).
Al formala/severa/"scienceca" argumentago de la maltriviala/origi-nala ideo, kaj ankay de iom da qiaj sekva[oj, la verko destinitas. La psi-kologio, kiu esploras psikon kiel parto de Naturo, kiel materia (metafi-zika) objekto, ekiqas parto de naturscienco, unu el fundamentaj scien-coj.
Формальному/строгому/"научному" обоснованию этой нетривиальной идеи, и некоторым положениям, из неё следующим, посвящена настоящая работа. Психология, изучающая психику как часть Природы, как материальный (метафизический) объект, становится частью естествознания, одной из фундаментальных наук.
    Tia xi ideo povas wajni evidenta kiam qi estas jam formulita, sed la aytoro - firma materiisto (!) - iris al qi ne solan jaron (1975-86), analizinte kial, kiel lia (la sanigista/operatora-psi-teknikista) penso pri lia paciento donas positivajn (dezirindajn) rezultojn, wanqojn de la paci-enta sana stato en tiuj xi okazoj kiam NENIO krom la penso linkis lin kun la paciento. Do, okazis ke penso laboras, donas rezultojn. Kaj labori en la materia mondo povas nur iu materia.
Эта идея может представляться очевидной, когда она уже сформулирована, но автор (последовательный материалист!) шёл к ней не один год (1975-86), анализируя, почему, каким образом его мысль (мысль целителя/оператора-пси-техника) о пациенте приводит к позитивным (желательным) изменениям его (пациента) состояния (здоровья) в тех случаях, когда его (оператора) НИЧТО не связывает с пациентом, кроме этой мысли (т.е. при полном отсутствии физических коммуникаций и, тем более, контактов). Оказалось - мысль работает (дает результаты). А работать в материальном мире может только нечто материальное.
    Aliri al la ideo estis nefacile xar qi ne konformas al akceptita far NM, far filozofio, far NAS (Nuntempa Academia Scienco) severa kontraymeto de xio materia kaj la ideala. Xi tie veras nur unu el la du: ay la materio estas la primara, ay la konscio - kun escepto de iu ajn trian eblon. Kaj materia penso estas quste la io tria, estas sekve tio kio esti ne povas. Se penso estas materia, do la nocio "materio" tute perdas sencon xar oni trovas nenion por opozicigi qin. La nocio iqas identa al tiaj universalaj nocioj kiel Naturo kaj Esto, iqas iu xirkay-kaptanta xion senescepte.
Придти к этой идее было непросто, поскольку она не совмещается/согласуется с принятым в СМ, в философии, в парадигме САН (Современной Академической Науки) жёстким противопоставлением материального и идеального. Здесь либо первична материя, либо сознание. Третьего не дано. А материальная мысль - это как раз нечто третье. Здесь материальная мысль - это то, чего не может быть. Если мысль материальна, то понятие материя вообще/вовсе теряет смысл - ему нечего противопоставить. Оно становится тождественно таким понятиям, как Природа, Бытие, становится чем-то, охватывающим всё без исключений.
    Tamen, la problemo estas nur terminologia sed ne esence materia, ne reala - estu la realo xu fizika (cadavro), xu biologia (organismo), xu metafizika (psiko). Но это - проблема лишь терминологии, а не сущности материи, не природы реальности, будь эта реальность физической (труп), биологической (организм), или метафизической (психика).
    Jenan publika[on oni povas konsideri kiel fonta, konciza teksto por publika[o grandigita volumene kaj pli akirebla por plimulto da legantoj (pli populara).Данное издание может рассматриваться как конспект-заготовка для изданий, расширенных по объёму, и доступных для более широкого круга читателей (более популярных).
Весна 2004

Обсудить на форуме 
У Вас есть материал - пишите нам
 
   
Copyright © 2004
E-mail admin@xsp.ru
Rambler's Top100