www.xsp.ru
    Internacia Asocio por PSIKA VIVSAVO - xsp.ru/psimattern/ PSIKA VIVSAVO Ni donas ne malpli ol ni promesas Русский English 
Добавить в избранное
NOVAJOJ
SCIENCO
NARKOTIKOJ
KONSILOJ
HELPO
KREECAJ LIGOJ
GVIDILO
PUBLIKIGOJ
GLOSARO
Предложения
FAQ
OPINIOJ
AUTORO
MANIFESTO
FUNDAMENTA PSIKOLOGIO   ( FP )
Parto IV
        SANCO savi Rision kiel rusa
          Ĉapitro 17.   FP kontraŭ NARKODEPENDOJ
a a a a a a a a a a a 17.4.  Suplementaj ARGUMENTADOJ

a a a 17.4.15. Tragikaj PARADOKSOJ

Por Informilo de РАЕН/RANS ( majo 2002 51 ] )
KATASTROFO
SCIENCECO kiel EFEKTIVECO
La ĈEFGRAVA kaj AKCESORAJ
PROFILAKTIKO

Demografia KATASTROFO
    Ĉiuj ekonomiaj, kulturaj, politikaj ktp tralaboroj rilate ambaŭ proksma, kaj ankaŭ longperioda Rusia estonto plenumitas suposante, kvazaŭ sendube kaj sendiskutante, ke Rusio restos kun sia nuna teritorio kaj nuna
    Tamen tia certeco estas bedaŭrinde nepravigita. Rusio travivas demografian katastrfon [ 13 ].
    Ĉe tio la afero esetas ne en alta morteco, ne en subeca naskiĝeco. Tiaj faktoroj estas kvantaj, konjunkturaj, ili dependas de ekonomia kaj sociala medio kaj tial ili estas returneblaj. Sed dum lastaj 10÷13 jaroj estiĝis kvalita faktoro, rompanta ekvilibron de aĝan strukturon de loĝantaro. Narkodependoj interne adoleska medio grandiĝis ĝis epidemio. La epidemio estas psika, kio ekskluzivas uzaon de karantinoj, kiuj estas efektiva ĉe epidemioj medicinaj, infektaj.
    Narkotulo vivas tre ne longe post tio, ke li transiris al severaj/danĝeraj narkotikoj (se oni povas nomi "vivo" ekziston, plenan kun turmentoj kaj celiĝita nur al almenaŭ nelongan supreson de tiuj turmentoj per sekva dozo), enmeze ne pli ol 7 jaroj laŭ la plej optimismaj el ekspertaj pritaksoj. Sed eĉ pli kurta periodo estas sufiĉa por tio ke logi en uzadon de la sama narkotiko ne malpli ol 10 homojn. Kaj juna narkotulo logas tiujn kiuj estas ne pliaĝa ol si mem estas. Tial narkodependo ne nur kreskas lavange, laŭ leĝoj de ĉena reago, sed ankaŭ plijuniĝas. Ĝi estis jnara, iĝis adoleska, iĝas infana. Kaj ju plijuna estas organismo des pli danĝeras por ĝi venenoj, aparte narkotikoj. Tial pli vera povas eseti pli severaj taksoj pri viva longeco de narkotulo: 5 jarojn, 3 jarojn.
    Dum tiaj lastaj 10÷13 jaroj oni observas stabilan tendencon de kreskado de parto da narkotuloj inter junularo. Ĝi kreskas laŭ eksponencialo, estas eksponento pro tempo.
Pt= Poґ1.25t
kie:     Pt –   nuna parta grando;
          Po –   la grando t jaroj antaŭe.
    Tia ĉiujara plikresko (25% de jam atingita nivelo) donas plikreskon je 2 fojoj dum 3 jaroj, 3 fojoj dum 5 jaroj, kaj dum 10 jaroj – je 10 fojoj. Sed el 1989 ĝis 99 jaroj la kresko estis ne tre montriĝanta, grimpa el 1% ĝis 10%, do nun la epidemio saltas. [Характерно это не только для России. Так, в Узбекистане за 2001 год количество героиновых наркоманов увеличилось в 4 раза.] Se la tendenco restus, plenan narkotigon de junularo oni povus havi ĝis 2009 jaro. Tamen baldaŭ la tendenco ŝanĝos, rapideco de kresko komencos reduti. Sed ĝoji tiun estos same ke ĝoji en decembro ke arboj perdas nun ne tiel multe da folioj. Tio signifos nur ke tenti jam neniun, ke ĉiuj, kiujn oni povis facile logi en uzadon, estas jam logita. Procezo de plenmortado de junularo iĝos nereturnebla, kaj dum 3÷7 jaroj post tio loĝontaro perdos kapablon reproduktiĝi.
    Treege riĉa rusia lando ne estos senhoma, sed ĝi pleiĝos kun enmigrantoj (se ne konkerontoj). Rusio ĉesos esti Rusio en kutima por ni senco. Objektive tio estas deografia katastrofo, kiu JAM komencis. Tio estas hodiaŭa realo sed ne morgaŭa probablo. La unua strukturo, kiu jam sentas tion estas armeo: neniun iĝos envokki en ĝin. En vico estas lernejo: neniun iĝos lerni. Kaj subjektive tio estas tragedio por multo da rusiaj familioj, se ne por la plimulto.
    La plej ega PARADOKSO
– se ne paroli ke ne por ĉiuj profite estus se la epidemio ĉesus –
estas ke tion ne

состоит в том, что этого не замечают, наравне с другими, и люди науки, профессиональные исследователи, обладающие глубочайшей проницательностью и способностью жёсткого, беспристрастного анализа. Специалист, строящий планы оптимизации работы российского сектора своей отрасли на 10-20 и более лет вперед, напоминает дизайнера, украшающего зал для завтрашнего мероприятия, не обращая внимания на пожар, который бушует в нём сегодня, сейчас.
    Что касается самой эпидемии, то её разрастанию также способствует ряд парадоксов.
  © АСМаркон ПСИХИЧЕСКОЕ ВЫЖИВАНИЕ®2001
SCIENCECO kiel EFEKTIVECO
    Сегодняшние официальные подходы к проблеме освобождения от наркотических зависимостей НЕ научны. Научность работы над любой проблемой предполагает наличие в ней ряда последовательных этапов, среди которых –
  a накопление фактов и строгое описание (качественное и количественное) явления, проблемы;
  b
анализ внутренних причин явления, его механизмов, его природы;
  g
выявление внешнего ФМР – Фактора(-ов) Максимального Реагирования – того ключевого фактора, определяющего состояние явления, динамику процесса, на который оно (явление, процесс) реагирует наиболее остро, чувствительно, через который можно влиять на него наиболее экономно (или эффективно);
  d
выдача рекомендаций (этап более или менее формализованный, сопровождаемый научными отчетами, публикациями, обсуждениями).
    Отсутствие любого из этапов a÷g не позволяет назвать работу научной или научно обоснованной, но главное – не позволяет решить проблему эффективно.
    Официальные подходы к проблемам наркотиков нарушают эту цепочку уже во втором (b) её звене. Все эти подходы ориентированы на медицину (курируемую ВОЗ, на её установки, стандарты, требования), на её, и только её возможности. Но медицина занимается только организмом пациента. Работает с ним на уровнях физики, химии, биологии, но НЕ психики. В этом смысле сегодняшняя академическая медицина тождественна ветеринарии, через которую она и получает большинство своих методик
    А наркозависимость, как и любая психическая навязчивость, есть патология, болезнь именно психики, есть внутриличностный конфликт между мыслями человека (которые и суть он сам) и его эмоциями (которые тоже суть он сам), между его намерениями (например, не пьянствовать) и его фактическим поведением. Но медицина (как и сегодняшняя академическая – не фундаментальная – психология) не знает механизмов ни возникновения этих конфликтов, ни взаимодействия этих уровней личности.
    А второй ПАРАДОКС в том, что она и знать их не хочет. Наркомания же продолжает официально считаться неизлечимой. Основной документ Минздрава РФ (МЗ), регламентирующий работу нарколога (Приказ № 140 от 28.04.1998), не предусматривает даже возможности выздоровления пациента, его вылечивания. Сами эти термины в нём даже не упоминаются. Большее, на что МЗ ориентирует и врача, и пациента – это на ремиссию, т.е. длительное (более или менее длительное) воздержание от наркотика на фоне сохранения наркотической зависимости. По оценкам самих наркологов эффективность их работы не превышает 5%. Следовательно, не менее 95% выделяемых им и расходуемых средств пропадает зря, но постоянно обсуждаются требования (например, в СМИ) увеличивать финансирование этих программ. Это ли не ПАРАДОКС . . .
    Особый (другой) ПАРАДОКС – что программы, базирующиеся на более эффективные методы, например на психотерапию (её эффективность – около 60%), государством не только не финансируются, но активно отвергаются (например, по безосновательному подозрению связи метода с тоталитарной идеологией).

La ĈEFGRAVA kaj AKCESORAJ
    Сегодня основные усилия и средства в борьбе с наркобизнесом тратятся на решение задач тактических, частных, технических – на пресечение производства, транспорта, распространения наркотиков, тратятся на борьбу с УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ спроса. Но ПРЕДЛОЖЕНИЕ существовать все равно будет, пока существует СПРОС. Тем более ТАКОЙ спрос, не уступающий голоду и жажде по яркости провоцирующих его эмоций. Есть принципиальная разница между досадой из-за отсутствия любимой, вкусной еды и мучением от голода. Не случайно и не удивительно, что из числа преступлений, связанных с наркотиками (по Материалам совещания по международному антинаркотическому сотрудничеству, Саратов, 21÷23 июня 1999 г.), раскрываются (и, возможно, пресекаются) только 6% – одно (всего одно!) из 17-ти. Остальные 16 остаются не раскрытыми. Ясно, что такая деятельность не влияет существенно на ситуацию, и, следовательно, является практически бесполезной, а очередной ПАРАДОКС в том, что существует тенденция и её постоянно расширять.
    Если же устранить спрос, предложение начнёт умирать ЕСТЕСТВЕННОЙ смертью. Но решение этой стратегической задачи невозможно без преодоления, изживания, ликвидации указанных парадоксов.

    Западная наркология (как и вся медицина, как и психотерапия, как и многие другие направления сферы услуг), по стопам которой (чтобы не сказать "на поводу у которой") идёт наша отечественная, ориентирована на процесс работы с пациентом (клиентом), а не на её конечный результат, что отражается в системе оплаты труда специалиста. Его гонорар соответствует затраченному им времени, а не степени достигнутого успеха. При этом игнорируется важное обстоятельство: клиентом это время тоже теряется. Это ещё один ПАРАДОКС: клиент платит специалисту не за экономию своего времени, а за потери. Такая система становится мощным препятствием и для разработки, и для применения высокоэффективных, быстросрабатывающих методик.

    Усилия, попытки государства пресечь удовлетворение спроса, сделать наркотик недоступным равносильны усилиям по лишению больного его лекарства, лишению голодного куска хлеба. Принципиально этот подход не отличается от средневековых методов борьбы с душевными болезнями – посадить на цепь и/или истязать, дабы вытравить дьявола из больного. Такой методологический и мировоззренческий откат – это тоже ПАРАДОКС.

    Психотерапия широко использует запугивание наркомана, типа: "Выпьешь рюмку – сразу умрешь". Здесь усматриваются сразу два ПАРАДОКСА. Один – в том, что на это идут психотерапевты. Ведь это потенциальная провокация пациента к самоубийству. Ибо психотерапевты знают, что вероятность (риск) нарушения запрета достаточно высока, и что запрограммированная таким внушением смерть не исключается.
    Внушение страха не убирает навязчивость наркомана, его тягу к наркотику. Страх становится новой навязчивостью, конкурирующей с первой. Пациент становится носителем двух навязчивостей, каждая из которых чревата своими неприятностями, а их сочетание – ещё и новыми.
    Другой ПАРАДОКС в том, что на это идут пациенты. Ведь они могут поставить себя в ситуацию точно такой же опасности и без участия психотерапевта, например: "Как выпью рюмку – так сразу пускаю себе пулю в лоб".
    Изживание этих парадоксов (как и менее очевидных, и потому здесь не упомянутых) – не только путь (шанс) спасения России, но и более того, один из возможных путей к международному лидерству её на фоне глобализации.
    Если предотвратить КАТАСТРОФУ нельзя, ибо она уже началась, то смягчить её последствия ещё возможно.

Спасительная соломинка – ПРОФИЛАКТИКА
    Борьбу с пожаром начинают не с тушения его очага, а с его локализации; подавление эпидемии начинают не с лечения больных, а с защиты здоровых, с карантина. Аналогично и борьбу с эпидемией зависимостей от тяжёлых наркотиков необходимо начинать с предотвращения втягивания в зависимости тех подростков (детей), которые с наркотиком пока ещё не знакомы.
    Подросток приходит к тяжёлому наркотику, вернее – проваливается в наркотическую пропасть, не вдруг и сразу (b), а как бы спускается в неё по ступеням:
табак ® алкоголь ® лёгкий наркотик ® тяжёлый наркотик
Чем ближе к пропасти, тем труднее самостоятельный возврат. Считается, что "легкие" наркотики, препараты марихуаны (индийской конопли, Cannabis sativa) не вызывают привыкания, зависимости. Если даже это и так, необходимо тем не менее иметь в виду, что всего лишь 20% (не более!) потребителей "легких" наркотиков не переходит в дальнейшем на употребление "тяжелых" (по данным главного нарколога С.-Петербурга).
    Поэтому: чтобы профилактика была эффективна (g), она должна быть ранней, должна быть направлена против табака, курения – против опускания на самую первую ступень.
    Предвидеть, появится ли наркотическая зависимость у какого-то конкретного человека, мы не умеем. Сегодня, по крайней мере. Но мы точно знаем (a), что она может возникнуть после любого очередного употребления наркотика, и даже после самого первого. Справедливо это и для табака. Поэтому важно (g) исключить курение изначально, исключить даже пробу, первое в жизни закуривание. Кстати: никотинизм – самая упорная, прилипчивая из наркотических зависимостей.
    Наиболее мощным стимулом к началу курения является для подростка (b) его потребность в самоутверждении. Как правило, он стремится быть (или хоть казаться; если не другим, то хоть самому себе) взрослым, независимым, быть похожим на тех, о ком он высокого мнения, кто для него авторитетен. Проблема профилактики разрешится естественным образом (g), отпадёт как проблема социальная, если в России, как это и подобает цивилизованному, просвещённому обществу, станет господствующим мнение, формулировать которое можно по-разному, например:
курить непрестижно
курить – это ребячество
серьезные, солидные ("крутые") люди не курят
курящий человек – человек второго сорта
Поэтому профилактику наркомании подростков надо начинать со взрослых под девизом типа: если хотите, чтобы ваши дети не кололись, – бросьте курить!
    Для тех, кто и хотел бы так поступить, да не получается . . . – для них есть мощный резерв:
y
-(пси)-техника эффективнее относительно психотерапии так же, как психотерапия относительно медицины:
• её результативность не ниже 80% (по самым жёстким критериям оценки);
• её трудоёмкость ниже на два-три порядка (в сто и более раз); если психотерапия учит пациента, как он может сам справиться со своими трудностями, то y-техника освобождает от них. И научить другого чему-то всегда труднее, чем сделать это самому.
    Антинаркотические программы, базированные на y-технике, не смогут, как и прочиие, быть успешны сами по себе, без постоянной и активной административной поддержки, но они не потребуют серьёзного финансирования (на начальных этпах), а, напротив, принесут немалые доходы ("съэкономленный пенни – заработанный пенни"): убыточны программы неэффективные, методически беспомощные.
    Y-техника даёт Человеку методический инструментарий, превосходящий принципиально, качественно те технологии, какими он располагал до сих пор: y-техника превосходит
• возможности рациональной науки, как бы нарушая законы физики и физиологии, выходя за рамки ограничений, незыблемых по представлениям академической науки;
• возможности науки традиционной (эзотерической), дополняя искусство оператора-мага технологией, обоснованной научно.

    Более ста лет назад было сказано:
Если воздержание от вина – незначительная жертва, принесите её ради других,
если же это большая жертва, принесите её ради самого себя.
Сегодня, в условиях эпидемии, этот призыв приходится инвертировать:
Если воздержание от табака – большая жертва для вас, пси-техника поможет вам
превратить её в небольшую, высвободив вас из никотинового рабства;
если же это незначительная жертва, принесите её ради других,
ради спасения своих детей, чужих детей, ради спасения России.

А. Маркон
2002.05.19, вс

Обсудить на форуме 

У Вас есть материал - пишите нам
 
   
Copyright © 2004
E-mail admin@xsp.ru
Rambler's Top100